Dokumentu pieņemšana jūnijā/ jūlijā

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA 2019./2020.m.g.

 17.06.2019. – 28.06.2019. (P.O.C.P. 10:00-16:00; T. 13:00 – 19:00)

 01.07.2019. – 12.07.2019. (darba dienās 9:00 – 15:00)

 

ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

•           ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums 4 gadi

             - APĢĒRBU DIZAINS

             - INTERJERA DIZAINS

             - REKLĀMAS DIZAINS

             - MULTIMEDIJU DIZAINS

•           ar vidējo izglītību, mācību ilgums 2 gadi

             - APĢĒRBU DIZAINS

             - INTERJERA DIZAINS

             - FOTO DIZAINS

             - METĀLA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS

Jāiesniedz šādi dokumenti:

 - iesniegums (aizpilda uz vietas);

 - Iepriekš iegūtās izglītības dokuments (apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vispārējo vidējo izglītību) un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu). Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, papildus pievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.

- izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- medicīnisko izziņu par izglītojamā veselības stāvokli;

- foto ( 3 gab. 3x4cm);

- profesionālās ievirzes izglītību apliecinošs izglītības dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu);

- apliecinājumu (kopija, uzrādot oriģinālu).

 

ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA”:

 • 1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības 1. vai 2.klasē);
 • 1.vsk. klasē uzņem izglītojamos no 15 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās izglītības programmās).

Jāiesniedz šādi dokumenti:

- vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (var aizpildīt uz vietas);

- medicīnas izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;

- Izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- foto 2 gb. 3 x 4cm.

      Maksa mēnesī/ vecāku līdzfinansējums EUR 14.20.

ŠĀDĀS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

 • Vizuāli plastiskā māksla PIRMSSKOLAS vecuma bērniem; 
 • Vizuāli plastiskā māksla 1.-2.klašu izglītojamiem;
 • Vizuāli plastiskā māksla 3.-5.klašu izglītojamiem;
 • Vizuāli plastiskā māksla 6.-9.klašu izglītojamiem;
 • Vizuāli plastiskā māksla 10.-12.klašu izglītojamiem;
 • ANIMĀCIJA 2.-5.klašu izglītojamiem;
 • VEIDOŠANA 1.-5.klašu izglītojamiem;
 • DATORGRAFIKA 7.-9.klašu izglītojamiem;
 • FORMU DIZAINS 6.-8.klašu izglītojamiem.

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā (2 māc. stundas), atbilstoši VDMV stundu sarakstam.

Jāiesniedz šādi dokumenti: vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (aizpilda uz vietas).

Maksa mēnesī/ vecāku līdzfinansējums EUR 14.20.

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372

Publicitātes plakāts