Par mums

Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla”

Izglītības programmas kods  -  20V 211 00 1

Licences Nr. P-13473 (16.02.2016.)

Akreditācijas lapas Nr. AI 9309 (16.02.2016.)

Akreditācijas termiņš – 18.02.2016.  -17.02.2022.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai – bez ierobežojuma

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 2455 stundas  (mācību ilgums 7 gadi) 

Vecāku līdzfinansējums 14.20 EUR mēnesī

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi - Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību.

Programmas mērķis: Sekmēt izglītojamo veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi izvēlētās mākslas un kultūras jomas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē. Programmas 1 klasē  tiek uzņemti izglītojamie, kuri sākumskolā mācās 2.klasē. Nodarbības notiek pēcpusdienās no plkst. 15.30 līdz 19.55 atbilstoši stundu sarakstam.   Mācību ilgums 7 (septiņi) gadi.  Izglītības procesā izglītojamie apgūst Zīmēšanu, Gleznošanu, Kompozīciju, Veidošanu, Mākslas valodu un Darbu materiālā.  Mācoties 3., 4., 5., 6.klasēs izglītojamie dodas plenēra praksēs.

Izglītības programmas apraksts

Programmas mērķis: Sekmēt izglītojamo veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi izvēlētās mākslas un kultūras jomas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Programmas uzdevumi:

- radīt interesi par mākslu un radošu pašizpausmi, attīstot uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi;

- apgūt vizuāli plastiskās mākslas pamatus un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes radošajā darbībā;

- iegūt pieredzi izteikt tēlus, tēmas un idejas radošos darbos vizuāli, kā arī prasmi izvērtēt savu un citu radīto;

- attīstīt vispārējās prasmes un spējas;

- attīstīt audzēkņos interesi par izvēlēto nozari, radošo un analītiski kritisko domāšanu, prasmi vērtēt savu un citu radīto;

- uzkrāt profesionālas zināšanas un prasmes un prast tās izmantot savā radošajā darbā:

-nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi mākslas mācību priekšmetos, veicināt māksliniecisko spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas veidošanu mākslā atbilstoši uzņemšanas prasībām mākslas profesionālās vidējās izglītības programmās;

- sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas;

- attīstīt pamatprasmes mākslas projektu īstenošanā;

- sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību;

- atraisīt izglītojamā individuālās radošās spējas;

- sniegt zināšanas par mākslas valodu un attīstīt prasmes raksturot mākslas darba tēlainību;

- apgūt pamatterminoloģiju mākslā;

- sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanos mākslas žanros, stilos un mākslinieku daiļradē;

- sagatavot un motivēt audzēkņus profesionālās izglītības ieguvei.

Programmas saturs:

1. Mākslas uztvere:

1.1. dabas daudzveidības izzināšana;

1.2. mākslas daudzveidības iepazīšana;

1.3. kultūrvides daudzveidības iepazīšana;

1.4. savu radošo spēju un talantu izzināšana un pilnveide.

2. Mākslas valoda:

2.1. izcilu vizuāli plastiskās mākslas piemēru iepazīšana;

2.2. dažādu mākslas veidu, žanru, stilu, virzienu izpratne un interpretācija;

2.3. māksliniecisko izteiksmes līdzekļu apguve un pielietošana radošajā darbībā;

2.4. daudzveidīgu, tradicionālu un mūsdienīgu materiālu, vizuālās mākslas tehniku un tehnoloģiju apguve un pielietošana radošajā darbībā profesionālo pamatprasmju līmenī.

3. Radošā un vērtējošā darbība:

3.1. daudzveidīgas mākslinieciskās darbības pieredzes apguve;

3.2. radošo ieceru – tēlu, tēmu un ideju īstenošana radošajā darbībā;

- izteiksmīgi un mērķtiecīgi atveidot redzamo, pārdzīvoto un iztēloto;

- mērķtiecīgi attēlot savu ieceri, vācot, analizējot un organizējot vizuālo materiālu;

- izteikt un attīstīt vizuālās idejas skicēs un uzmetumos, plānot radošo darbu;

- mērķtiecīgi darboties un izmantot materiālu iespējas un tehnoloģiskos paņēmienus;

- izmantot vizuālās valodas elementus, veidot sava vēstījuma mērķim atbilstošu vizuālo formu;

- izprast kompozīcijas nozīmi, ar kompozicionāliem paņēmieniem koriģēt sava darba vizuālo formu, saturu un iedarbību uz skatītājiem;

3.3. radoša darba izvērtēšana;

3.4. mākslas darba analīze;

3.5. personīgās attieksmes veidošana

- salīdzināt un novērtēt atšķirības starp dažādu laikmetu stiliem, starp autoru mākslinieciskajiem rokrakstiem;

- diskutēt, lietojot mākslas pamatterminoloģiju;

- pamatot paša praktiski pielietotos darba paņēmienus, salīdzināt tos ar pedagoga demonstrētajiem, ar citu izglītojamo pieeju un paņēmieniem.

4. Vispārīgās prasmes un spējas:

4.1. radošums;

4.2. kritiskā domāšana;

4.3. spēja piemēroties situācijai;

4.4. ieinteresēta un aktīva attieksme pret darbu;

4.5. prasmes strādāt grupā;

4.6. laika plānošana;

4.7. informācijas atrašana, atlase, izvērtēšana;

4.8. prasmes pielietot mūsdienu digitālās tehnoloģijas nozarē.

Mācību metodes:

Izglītības procesā izmanto mācību metodes atbilstoši mācību uzdevumiem, tās ir – demonstrējums, eksperiments, eseja, fotografēšana, ideju pieraksti, jautājumu un atbilžu metode, kolekcijas veidošana, materiālu atlase, praktiskais darbs, projektu metode, radošā kopēšana, recenzija, stāstījums, saruna, skicēšana un citas.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, nokārtojuši ieskaites ar atzīmi visos mācību priekšmetos un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

- turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās,

- izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās.

Mācību plāns:

mācību plāns