Bibliotēka

Skolas bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

    Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

    Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni:

 • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana;
 • bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

    Skolas bibliotēkas galvenie uzdevumi:

 • audzināt pedagogos un izglītojamos apziņu par intelektuālās brīvības un informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas attīstībā, veidot un nostiprināt izglītojamo pilsonisko apziņu, piederības izjūtu Latvijas valstij un sabiedrībai;
 • nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu izglītojamo un pedagogu zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni;
 • attīstīt izglītojamo informācijprasmes;
 • veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos;
 • veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju;
 • darboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, rajona un valsts mēroga bibliotēku un informāciju tīklā;
 • atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās.

bibl2

 

bibl 1

 

bibl3

            Skolas bibliotēkas darba organizācija

Bibliotēkas darba laiks: katru pirmdienu no plkst. 13.00 - 17.00, citās darba dienās no plkst. 13.00 - 15.00

Bibliotēka atrodas: Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, Purva ielā 12, Valmierā   213.kab.

2015.gada 31.decembrī tika pabeigta Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas bibliotēkas krājuma uzskaite bibliotēku informācijas sistēmā SKOLU ALISE, pievienojoties Valmieras Integrētās bibliotēkas kopkatalogam.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas bibliotēkā pieejams plašs mākslas un dizaina grāmatu klāsts. Krājumā uz 2018.gada 31.decembri atrodas 22120 fonda vienības. Skola nodrošina  profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamos ar mācību grāmatām. Krājumā atrodas 26  dažāda nosaukuma 545 mācību grāmatu vienības. Grāmatu fonds tiek papildināts.

Valmieras Integrētās bibliotēkas kopkatalogs: https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas kopkatalogs: https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/48/home.aspx

 

 Letonica

Datubāze ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Datu bāzē ir gan brīvpieejas, gan abonētie resursi.

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti: https://www.letonika.lv/Login.aspx

Reģistrēšanās datubāzē notiek izmantojot E-klases paroli.

          

Skolas bibliotēkas finansēšana

Skolas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no Valmieras pilsētas pašvaldības līdzekļiem:

 • no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem – bibliotēkas krājuma komplektēšana, tehniskais aprīkojums;
 • no IZM dotācijām – bibliotekāra atalgojums.

Skolas bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus un dāvinājumus iespieddarbu un citu dokumentu veidā, kas uzskaitāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.