Bibliotēka

Skolas bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

    Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

    Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni:

 • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana;
 • bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

    Skolas bibliotēkas galvenie uzdevumi:

 • audzināt pedagogos un izglītojamos apziņu par intelektuālās brīvības un informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas attīstībā, veidot un nostiprināt izglītojamo pilsonisko apziņu, piederības izjūtu Latvijas valstij un sabiedrībai;
 • nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu izglītojamo un pedagogu zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni;
 • attīstīt izglītojamo informācijprasmes;
 • veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos;
 • veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju;
 • darboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, rajona un valsts mēroga bibliotēku un informāciju tīklā;
 • atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās.

bibl2

 

bibl 1

 

bibl3

            Skolas bibliotēkas darba organizācija

Bibliotēkas darba laiks: katru darbadienu no plkst. 13.00 - 15.00

Bibliotēka atrodas: Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, Purva ielā 12, Valmierā   213.kab.

2015.gada 31.decembrī tika pabeigta Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas bibliotēkas krājuma uzskaite bibliotēku informācijas sistēmā SKOLU ALISE, pievienojoties Valmieras Integrētās bibliotēkas kopkatalogam.

Valmieras Mākslas vidusskolas bibliotēkā pieejams plašs mākslas un dizaina grāmatu klāsts. Krājumā uz 2017.gada 31.decembri atrodas 2050 fonda vienības. Skola nodrošina  profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamos ar mācību grāmatām. Krājumā atrodas 24  dažāda nosaukuma 521 mācību grāmatu vienības. Grāmatu fonds tiek papildināts.

Valmieras Integrētās bibliotēkas kopkatalogs: https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas kopkatalogs: https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/48/home.aspx

Kopš 2017.gada Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot Valmieras Integrētās Bibliotēkas datubāzes:

  britannica

Informāciju par dzīvniekiem, mākslu, ģeogrāfiju, sportu, reliģiju, matemātiku, par slaveniem un ievērojamiem cilvēkiem; ir arī attēlu un video kolekcijas.

 Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti: http://library.eb.co.uk/storeschoolcard?id=valmieralibrary

PAROLI  pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotekā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

 Letonica

Datubāze ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Datu bāzē ir gan brīvpieejas, gan abonētie resursi.

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti: http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients

PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā.

          

Skolas bibliotēkas finansēšana

Skolas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no Valmieras pilsētas pašvaldības līdzekļiem:

 • no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem – bibliotēkas krājuma komplektēšana, tehniskais aprīkojums;
 • no IZM dotācijām – bibliotekāra atalgojums.

Skolas bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus un dāvinājumus iespieddarbu un citu dokumentu veidā, kas uzskaitāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.