Dienesta viesnīca

Valmieras Mākslas vidusskolas dienesta viesnīcā, atrodas skolas ēkas Purva ielā 12, Valmierā  5.stāvā. Izglītojamie mitinās desmit 4-vietīgās istabiņās un vienā 2-vietīgā istabiņā. Dienesta viesnīcas izglītojamiem pieejama atpūtas telpa, virtuve, tualetes un dušas. Dienesta viesnīcā pieejams WiFi.

Pieteikties dienesta viesnīcai iespējams iesniedzot dokumentus skolā, kā arī līdz jaunā mācību gada sākumam.

Ikmēneša īres maksa -  20.00 EUR.  Rēķins par īres maksu tiek piestādīts nākošā mēneša sākumā un apmaksa jāveic līdz šī mēneša 20.datumam. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un  tiek nosūtīts uz īres līgumā norādīto e-pasta adresi.

Dienesta viesnīcā vieta tiek piešķirta,

 - izglītojamam, kura deklarētā dzīvesvieta nav Valmierā; 

 - izglītojamam, kuram piešķirts maznodrošinātā statuss;

 - var tikt izskatīti arī citi vietas dienesta viesnīcā piešķiršanas kritēriji.

Vietu dienesta viesnīcā var nepiešķirt vai atskaitīt no dienesta viesnīcā dzīvojošo skaita:

 - ja iepriekšējā periodā ir bijuši dienesta viesnīcas kārtības noteikumu pārkāpumi;

 - ja iepriekšējā periodā izglītojamais dienesta viesnīcu izmantojis mazāk nekā 50% no īres līgumā norādītā laika.

 - ja izglītojamais kavē īres maksas veikšanu.

 

Kārtības noteikumi dienesta viesīcā ŠEIT

Dienesta viesnīcas istaba

Dienesta viesnīcas istaba
Atpūtas/mācību telpa
Dienesta viesnīcas virtuveDienesta viesnīcas virtuve