Interjera dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Interjera noformētājs

Interjera dizaina nodaļas izglītojamie apgūst kompozīcijas pamatus, koloristiku, iepazīstas ar interjera veidošanas un ergonomikas likumsakarībām, apgūst datorgrafiku un materiālmācību. Mācību laikā izglītojamie padziļināti apgūst mūsdienīga interjera veidošanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas.Izglītojamie apgūst krāsu mācības un krāsu psiholoģijas pamatus, iepazīstas ar kompozīcijas izteiksmes līdzekļiem, apgūst dažādus burtu veidus un rakstības paņēmienus un to pielietojumu, iepazīstas ar interjera veidošanas pamatiem, apgūst maketēšanu, apgūst fotomācības un video veidošanas pamatus.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Mākslas vēsture; Dizaina vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Tehniskā grafika; Profesionālā saskarsme; Uzņēmējdarbības pamati; Sabiedrības un cilvēka drošība; Datorgrafika; Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija; Kompozīcijas pamati; Burtu mācība un lietišķā grafika; Specialitātes kompozīcija; Foto mācība; Interjera pamati un ergonomika; Maketēšana; Materiālmācība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Interjera noformētājs strādā vides noformēšanas jomā; iecer, izstrādā un spēj praktiski izveidot telpu noformējumu, sagatavot un piemērot materiālus, tehniku, izvēlēties piemērotu tehnoloģisko risinājumu. Interjera noformētājs, atbilstoši uzņēmuma darba specifikai, var pieņemt pasūtījumus, izstrādāt skici un sagatavot tāmi; var strādāt interjera noformēšanas firmās un birojos dizaineru, mākslinieku vadībā vai uzraudzībā, var darboties kā pašnodarbināta persona. Interjera noformētājs plāno un organizē sava darba uzdevuma izpildi.