Interjera dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Interjera dizaina speciālists

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā interjera dizaina speciālists, noformētājs, mākslinieks-konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam. Apgūst interjera dizaina koncepta izstrādi, realizācijas  plānošanu un izpildi, mācās sagatavot un piemērot materiālus, tehniku, izstrādāt tāmi un izvēlēties piemērotāko tehnoloģisko risinājumu.

Interjera dizaina nodaļas izglītojamie apgūst kompozīcijas pamatus, koloristiku, iepazīstas ar interjera veidošanas un ergonomikas likumsakarībām, apgūst datorgrafiku un materiālmācību, padziļināti apgūst mūsdienīga interjera veidošanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, apgūst maketēšanas un fotomācības pamatus. Tāpat izglītojamie apgūst krāsu mācības un krāsu psiholoģijas pamatus, iepazīstas ar kompozīcijas izteiksmes līdzekļiem, apgūst dažādus burtu veidus un rakstības paņēmienus, mācās tos pielietot, veicot praktiskus uzdevumus.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Tehniskā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stilu vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Fotomācība; Datorgrafika; Maketēšana; Materiālmācība; Kvalifikācijas prakse.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Interjera dizaina speciālists izpilda daļu no interjera dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts interjeru projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjeru projektus vai to daļas ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm; piedalās projekta izpildes organizēšanā, sagatavošanā un prezentēšanā. Interjera dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Visās programmās tiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda; Angļu valoda; Krievu valoda; Matemātika; Informātika; Fizika; Ekonomika; Literatūra; Latvijas un pasaules vēsture; Sports.