Interjera dizains

                         Iegūstamā kvalifikācija – Interjera dizaina speciālists

Mācību ilgums – 4 gadi

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā interjera dizainers, noformētājs, mākslinieks-konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam. Apgūst interjera dizaina koncepta izstrādi, realizācijas  plānošanu un izpildi, mācās sagatavot un piemērot materiālus, tehniku, izstrādāt tāmi un izvēlēties piemērotāko tehnoloģisko risinājumu.

Interjera dizaina nodaļas izglītojamie apgūst kompozīcijas pamatus, koloristiku, iepazīstas ar interjera veidošanas un ergonomikas likumsakarībām, apgūst datorgrafiku un materiālmācību, padziļināti apgūst mūsdienīga interjera veidošanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, apgūst maketēšanas un fotomācības pamatus. Tāpat izglītojamie apgūst krāsu mācības un krāsu psiholoģijas pamatus, iepazīstas ar kompozīcijas izteiksmes līdzekļiem, apgūst dažādus burtu veidus un rakstības paņēmienus, mācās tos pielietot, veicot praktiskus uzdevumus.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.