Metāla dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Metāla izstrādājumu dizaina speciālists

Divu gadu programma (ar iegūtu vidējo izglītību).

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā metāla izstrādājumu dizaina speciālists, noformētājs, mākslinieks konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam, var veikt profesionālas funkcijas darba tirgū - strādāt līgumdarbus mākslinieciski augstvērtīgu metāla izstrādājumu projektēšanā un realizācijā, izmantojot prasmes materiālmācībā, tehnoloģijās, kompozīcijā u.c., patstāvīgi strādāt metāla izstrādājumu dizaina jomā, veidojot savu biznesu un projektēt un realizēt dažādus metāla izstrādājumu dizaina risinājumus.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Mākslas vēsture; Dizaina vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Tehniskā grafika; Profesionālā saskarsme; Uzņēmējdarbības pamati; Sabiedrības un cilvēka drošība; Datorgrafika; Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija; Kompozīcijas pamati; Burtu mācība un lietišķā grafika; Specialitātes kompozīcija; Foto mācība; Veidošana; Materiālmācība.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā metāla izstrādājumu dizaina speciālists, noformētājs, mākslinieks konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam, var veikt profesionālas funkcijas darba tirgū - strādāt līgumdarbus mākslinieciski augstvērtīgu metāla izstrādājumu projektēšanā un realizācijā, izmantojot prasmes materiālmācībā, tehnoloģijās, kompozīcijā u.c., patstāvīgi strādāt metāla izstrādājumu dizaina jomā, veidojot savu biznesu un projektēt un realizēt dažādus metāla izstrādājumu dizaina risinājumus.