Reklāmas dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Vizuālās reklāmas dizaina speciālists.

Mācību ilgums 4 gadi (ar iegūtu vispārējo pamatizglītību).

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā dekorators-noformētājs, reklāmas dizainers, mākslinieks konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam. Apgūst prasmes reklāmas materiālu izstrādē, mācās projektēt un realizēt izstāžu, prezentāciju un cita veida noformējumus.

Reklāmas dizaina nodaļas izglītojamie apgūst kompozīcijas pamatus, koloristiku, iepazīstas ar interjera veidošanas un ergonomikas likumsakarībām, datorgrafiku un materiālmācību,  zināšanas un iemaņas, kuras nepieciešamas darbam grafiskā reklāmas dizaina nozarē. Izglītojamie apgūst krāsu mācības un krāsu psiholoģijas pamatus, iepazīstas ar kompozīcijas izteiksmes līdzekļiem, apgūst dažādus burtu veidus un rakstības paņēmienus, mācās tos pielietot, veicot praktiskus uzdevumus. Veicot dažādus uzdevumus grafiskā reklāmas dizaina jomā, apgūst fotomācības pamatus, iepazīstas ar grafikas tehnikām un video veidošanas pamatiem.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Tehniskā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stila vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Interjera pamati; Fotomācība un video; Datorgrafika; Maketēšana; Grafikas pamati; Materiālmācība; Kvalifikācijas prakse.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu no vizuālās reklāmas dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts vizuālās reklāmas projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālas vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski, semantiski, psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Visās programmās tiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda; Angļu valoda; Krievu valoda; Matemātika; Informātika; Fizika; Ekonomika; Literatūra; Latvijas un pasaules vēsture; Sports.