Reklāmas dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Vizuālās reklāmas dizaina speciālists.

Mācību ilgums 4 gadi.

Izglītojamais mācās patstāvīgi radoši strādāt kā dekorators-noformētājs, reklāmas dizainers, mākslinieks konsultants, var realizēt ieceri no idejas līdz projektam un gatavam darbam. Apgūst prasmes reklāmas materiālu izstrādē, mācās projektēt un realizēt izstāžu, prezentāciju un cita veida noformējumus.

Reklāmas dizaina nodaļas izglītojamie apgūst kompozīcijas pamatus, koloristiku, iepazīstas ar interjera veidošanas un ergonomikas likumsakarībām, datorgrafiku un materiālmācību,  zināšanas un iemaņas, kuras nepieciešamas darbam grafiskā reklāmas dizaina nozarē. Izglītojamie apgūst krāsu mācības un krāsu psiholoģijas pamatus, iepazīstas ar kompozīcijas izteiksmes līdzekļiem, apgūst dažādus burtu veidus un rakstības paņēmienus, mācās tos pielietot, veicot praktiskus uzdevumus. Veicot dažādus uzdevumus grafiskā reklāmas dizaina jomā, apgūst fotomācības pamatus, iepazīstas ar grafikas tehnikām un video veidošanas pamatiem.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.