Vizuāli plastiskā māksla

Ar 2016.gada 1.septembri Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla" jauniešiem, kuri vidējo izglītību apgūst kādā no vidusskolām/ ģimnāzijām vai prof. vidusskolām/ tehnikumiem.

Programmas kods  30V2110

Mācību ilgums: 3 gadi

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai – bez ierobežojuma

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi izvēlētās mākslas un kultūras jomas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem:

 •  Radīt interesi par mākslu un radošu pašizpausmi, attīstot uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi;
 •  Apgūt vizuāli plastiskās mākslas pamatus un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes radošajā darbā;
 •  Iegūt pieredzi izteikt tēlus, tēmas un idejas radošos darbos vizuāli, kā arī prasmi izvērtēt savu un citu radīto;
 •  Attīstīt vispārējās prasmes un spējas;
 •  Attīstīt interesi par izvēlēto nozari, radošo un analītiski kritisko domāšanu;
 •  Nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi mākslas mācību priekšmetos, veicināt māksliniecisko spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas veidošanu mākslā atbilstoši uzņemšanas prasībām mākslas profesionālās izglītības programmām;
 •  Sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas;
 •  Attīstīt pamatprasmes mākslas projektu īstenošanā;
 •  Sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību;
 •  Attīstīt izglītojamā individuālās radošās spējas;
 •  Apgūt pamatterminoloģiju mākslā;
 •  Sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanos mākslas žanros, stilos un mākslinieku daiļradē;
 •  Sniegt zināšanas par mākslas valodu un attīstīt prasmes raksturot mākslas darba tēlainību.

 

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, nokārtojuši ieskaites ar atzīmi visos mācību priekšmetos un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

 

Tālākās izglītības iespējas:

 • var izglītoties dažāda veida profesionālās izglītības programmās, padziļināt profesionālo meistarību dažādos kursos, semināros un meistardarbnīcās, pilnveidot zināšanas un prasmes praktiskā darbā;
 • pašizglītoties un padziļināt zināšanas savā specialitātē, izmantojot nozares periodiskos izdevumus, internetu un speciālo literatūru.